راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


از:شهید بزرگ دکتر چمران

  

آنانکه به من بدي كردند مرا هوشيار نمودند .
آنانكه از من انتقاد كردند به من راه ورسم زندگي آموختند.
آنانكه به من بي اعتنايي كردند به من صبرو تحمل آموختند.
 آنانكه به من خوبي كردند به من مهرومحبت ودوستي آموختند.
پس خدايا به همه اينان كه باعث تعالي دنيوي و اخروي من شدند خيرونيكي دنياو آخرت عطابفرما.

یعنی : از همه سپاسگزارباشيم 

 برچسب ها:
منبع مطلب